Xài ổn, tối ưu được nhân sự. Tối ưu được hành trình, trải nghiệm khách hàng.