Vừa tham gia hội thảo xong, đã mở thêm được nhiều tư duy cùng Nobita. Không có gì để chê cả, đúng là giải pháp mà bất kỳ đơn vị kinh doanh online nào cũng phải có.